musicas.mus.br

Letras de músicas - letra de música - letra da música - letras e cifras - letras traduzidas - letra traduzida - lyrics - paroles - lyric - canciones - KETURNEH MASALAH - ETHNIX - música e letra

Utilize o abecedário abaixo para abrir as páginas de letras dos artistas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KETURNEH MASALAH letra


Keturneh mas'alah
avi lah even me'admot beiti
keturneh mas'alah
vegam pri me'etz hate'enim
keturneh mas'alah
avi lah k'toret mipirchei yasmin
keturneh mas'alah
umanginah me'eretz rechokah

Mah lo natati vehi shalchah bi esh
esh lo heveti
mah uchal levakesh
ahavah

Keturneh mas'alah
avi lah chol mimekomot k'doshim
keturneh mas'alah
vegam b'samim, minei b'samim avi
keturneh mas'alah
avi lah nezem veshishah tz'midim
keturneh mas'alah
umanginah me'eretz rechokah

Mah lo natati...

LECHISHAH BALAILAH
L'CHISHA BALAILA


Lechishah balailah ve'hi einenah
gam sherechokah hi mimeni
zichronah oleh shuv belibi halailah
eich otah ratziti kol chayay

Yadi beyadah ule'or yare'ach od ya'ir li kochav
hi tavo elai libah pore'ach
kol yamai otah ohav

Rak zot bikashti beyadah achazti
hi k'mo chalom she'lo nigmar
rak zot sha'alti shelibi natati
hoshat'ti lah perach ani shar
rak zot sha'alti shelibi natati
hoshat'ti lah perach ani shar

Lechishah balailah ru'ach shenoshevet
machnisah bi retet ahavah
chazarti eleiha el zo she'ohevet
rak bah chapaftzti bil'vavah

Yadi beyadah...

Rak zot bikashti...
LEIL GALIL


Kol hak'far shoket, roge'a
Shavu, shavu adarim.
Im haru'ach li etze'ah
ve'einai el heharim.
Al harim shochen halail(ah),
Arafel male hagai.
Shar haru'ach: Abigail
Bo'i, bo'i acharai.

Leil Galil, leil Galil,
Ru'ach ba kal kalil,
Leil Galil, lailah leil,
Ru'ach, ru'ach, ru'ach leil.

Me'alai shmei merom.
Leraglai - mei merom.
AI hahar shochen anan,
Shvil hahar molich leDan,
Arafel bagai shochen,
Shvil molich el haYarden.

Leil Galil...

Shar haru'ach: lailha lail,
Mi yotze el heharim?
Lo hag'di velo ha'ayil,
Lo ro'eh va'adarim.
Ve'onah lo Abigail:
Lo yatza baleil hag'di,
Rak libi yotze balail
El dodi, el yechidi!

Leil Galil...

Me'alai shmei merom.
Leraglai - mei merom.
AI hahar shochen anan,
Ve dodi halach leDan.
Arafel bagai shochen,
Red dodi el haYarden.

Leil Galil...


LEIL GALIL


Kol hak'far shoket, roge'a
Shavu, shavu adarim.
Im haru'ach li etze'ah
ve'einai el heharim.
Al harim shochen halail(ah),
Arafel male hagai.
Shar haru'ach: Abigail
Bo'i, bo'i acharai.

Leil Galil, leil Galil,
Ru'ach ba kal kalil,
Leil Galil, lailah leil,
Ru'ach, ru'ach, ru'ach leil.

Me'alai shmei merom.
Leraglai - mei merom.
AI hahar shochen anan,
Shvil hahar molich leDan,
Arafel bagai shochen,
Shvil molich el haYarden.

Leil Galil...

Shar haru'ach: lailha lail,
Mi yotze el heharim?
Lo hag'di velo ha'ayil,
Lo ro'eh va'adarim.
Ve'onah lo Abigail:
Lo yatza baleil hag'di,
Rak libi yotze balail
El dodi, el yechidi!

Leil Galil...

Me'alai shmei merom.
Leraglai - mei merom.
AI hahar shochen anan,
Ve dodi halach leDan.
Arafel bagai shochen,
Red dodi el haYarden.

Leil Galil...
.
MACHAR ANI BABA'IT


Kvar avru mea shanah,
kol sha'ah kashah alai
at vadai yeshana
lo atsamti et einai ze
sofo she hamasah
rak otach ertse lir'ot
az elaich ani ba,
be'einaim l'toshot
ki raiti eich kina
oti lokachat l'makom
shebnei adam ibdu hakol.

chaki li she'ekhzor machar ani babait
nimas li letaken olam be'eretz yerivah.
chaki li she'ekhzor tov lihyot babait
kulam hayu achim badam
yafa haderech khazarah.

lo rotze lihyot gibor,
lach ratsiti lesaper eich balailah hashachor,
mishehu shomer
hu mistater bein ananim,
aval mashir lanu tikvah
leyamim yoter yafim, yamim shel ahavah
lo rotze yoter et hake'ev
sheba'einaim hake'ev haze yuvas be'ahava.

chaki li she'ekhzor machar ani babait
nimas li letaken olam be'eretz yerivah.
chaki li she'ekhzor tov lihyot babait
kulam hayu achim badam
yafa haderech chazarah.

MECHON BRI'UT HASHALOM
MACHON BRIUT HASHALOM


Al daltech yeshno shilut
"kan jaklin - mechon bri'ut"
kol Kahir nishma chazak miradio yashan
meduka'ei kol ha'olam
rotzim mimech k'tzat yachas cham
betashlum nosaf at notenet gam chiyuch katan

Ve'at garah levad
val shochevet im elef
gam David veRiyad
ohavim lavo
hem yoshvim ledaber
ve'at mefasheret
ach'rei sichot hashalom
hem rotzim lach'gog

Me'artzo hakor hig'at
lefasher bein dat ledat
yesh t'nuchot shemovilot leheskemim
regel po veregel sham
bim'kom k'ravot im neshek cham
ahavah hi hamiflat le'anashim

Ve'at garah levad...

MIK'DASH AHAVAH
MIKDASH HAAHAVA DANCE


Be'einaich ladm'aot ein ta'am
al s'fataich hamilim hen za'am
beyadaich haroveh od cham
cham...cham...lev...lev...

Telepathia lamah at shoteket
k'tzat sympathia rak kshe'at tzocheket
kol halailah metach'nen alaich
cham...cham...lev...lev...

Eich at horeset et kol hachalomot
omrim sheyesh lach sheva neshamot
(x2)

Za'am za'am kol hazman
yesh lah brit im hasatan bemik'dash ahavah
(x2)

Et hadelet lamah at sogeret
mekalelet, at pit'om acheret
lo sho'elet ufonah lalechet
cham...cham...lev...lev
televiziah, at ohevet tankim
kol chayaich k'mo shodedet bankim
ein li kesef levaz'bez alaich
cham...cham...lev...lev

Eich at horeset...

MILIM
TECHAYCHI ELAI


Chay'chi elai. Madu'a at shoteket?
Hamilim hayu bach atzurot.
Im rak tomri she'at oti ohevet,
hamilim yihyu bi netzurot.

Ve'im at techaychi, ulai at shuv tzocheket,
ha'etzev ne'elam, habiti el hayam.
Ekach otach iti, baru'ach hashoreket,
el eretz rechokah bik'tzeh ha'olam.

Gali li sod. Ani rak lach shome'a,
et sodech esh'mor le'olamim.
Im rak tomri et she'ani yode'a,
ha'ahavah takeh banu galim.

Ve'im at techaychi...

NA'ARAH


Na'arah
kshe'at ozevet zeh ko'ev li
afilu k'shenish'art hayit im mishehu acher
gufech hayah iti karov lehishaver.

Na'arah
lehitorer itach ratziti
betoch mitah rekah hayah hasheket mitgaber
ve'lo ed'a ech bil'adaich estader.

Zeh ko'ev
zeh betoch halev
mah shenatat li lo tuchli latet lemishehu acher.
Zeh ko'ev
zeh betoch halev
mah shenatat li lo tuchli yoter latet.

Na'arah
otach af pa'am lo hevanti
chashavti she'ani tamid noten lach et hakol
k'shelo amart li lo yad'ati ech lish'ol.

Na'arah
gam me'olam lo he'emanti
sheyom echad telchi veyisha'er chalal gadol
lichyot bli ahavah ani shuv lo yachol.

Zeh ko'ev...

PITCHI LO ET LIBECH


Laylah kar, kor achzar
avnei bazelet al admat midbar
ahuvech yoshev ro'eh shachor
lo hish'art befiv milim
rak esh bo'eret bein shnei gachalim
ahuvech ro'ed velo mikor.

Arabic sample:
Bass feil el 7obb ya albi fein

Al ta'azvi oto
rak pitchi lo et libech.

Lo hish'art af siman
rak hatanach nish'ar al hakoran
gam hayam nis'ar meregashot
tish'alu et hadagim
et ha'atzot vegam et hash'chafim
azvah et ahuvah biglal dato.

Al ta'azvi oto
rak pitchi lo et libech.

PRACHIM BAKANEH


Kshe'aviv nir'dam ye'or bechivaron
bis'dot ha'esh yitam hakrav ha'acharon
uvoker nehedar min habike'ah lahar
az ya'aleh bezemer, beron.

Pizmon:
Hashemesh yidom bein Azah leRafi'ach,
yare'ach yal'bin al pisgat haChermon,
prachim bakaneh uvanot batzari'ach,
yashuvu la'ir chayalim behamon.

Yaldah achat k'tanah uveyadah zerim,
la'ir halevanah tetze az beshirim,
ulechayal nirgash
tasim sav'yon badas,
vehashamaim ko behirim.

Pizmon...

Hachayalim la'ir yagi'u be'am rav,
im ne'arot veshir ve'im pirchei zahav,
(ve)kol (zeh) asher etmol
yad'a mach'ov ush'chol
lo od yed'a shalechet (ve)k'rav.

Pizmon...

RAK TECHAYCHI ELAI


Od onah itach, onah bo'eret
gam im zot onat hanedidah
achshav ani nis'ar, gam at nis'eret
shneinu lo b'nuim le'od p'reidah

Rak techaychi elai
rak techaychi elai
ki libi shuv medamem me'ahavah.
Rak techaychi elai
rak techaychi elai
ki ani kvar mistagel le'achzavah
al tihi kashah, tihi ishah.

Uch'shenityached im redet erev
at tihi otefet utz'mudah
uvetom machol shel shti va'erev
nechakeh levo hachasidah.

Rak techaychi elai...

SARAH


Et libi natati
katavti lach shir
af pa'am lo natat bi
otach lehakir
chipasti makom
lechabek otach halailah
ratziti lir'ot
basadeh shelach halailah.

Sarah at sheli
rak shilchi et zro'otaich
et halev ani eten lach ve'atid
Sarah re'ayati
anagev et dim'otaich
Avraham ani ehyeh lach letamid.

Et hager shilachti
lik'tzeh hamidbar
el eretz neichar
me'elohim bikashti
lihyot me'ushar,
achshav ani shar
chipasti makom
lechabek otach halailah
ratziti lir'ot
basadeh shelach halailah.

Sarah at sheli...

SH'NAT SHMONIM VE'ACHAT
SHNAT 81


Lif'amim ani nugeh ve'az ani niz'kar
bayamim bahem tamid hayiti me'ushar
begil esrim hakol hayah k'mo seret,
hayiti az chayal, hayu li chalomot
chashavti shemazal she'ein od milchamot
aval hayah mi shechashav acheret

Sh'nat shmonim ve'achat
hat'mimut, hazichronot vekol mah shehayah,
sh'nat shmonim ve'achat
bli pirsomot uvli kochav nolad lerega
haytah tikvah...

Lechol echad shanah achat she'hu zocher
milah haytah milah, chaver hayah chaver
tamid na'im lehizacher lerega,
minekudat mabat shel hachaim hayom
bish'nat shmonim ve'achat hayah al mah lach'lom
hayom efshar pashut lehishtage'a

Sh'nat shmonim ve'achat...

SIDI SALAAM


Arabic sample
(x2)


Arabic sample
(x2)


Rak salaam ve'ein salam
hem harsu vehafchu et kol ha'olam
rak salaam ve'ein salaam!
Arabic
x2

Arabic
(x2)Arabic
Rak salaam...

TEL AVIV K'MO PARIZ


Bein atzei tapu'ach menashevet ru'ach
ha'aviv tamid chozer im b'sorah
zot Pariz bli za'am
k'mo Tel Aviv shel pa'am
zeh psanter yashan veshir ahavah

Tape sur ton piano
trois notes en solo
toi le magician
pour nous redonner
la fureur d'aimer
tu nous fais du bien
toi le musicien

Ha'ahavah chomeket, hi mechapeset sheket
hasheket mit'ganev el pinot acherot
az bo'u venanu'ach tachat etz tapu'ach
nach'lom shekan Pariz lamrot hak'ravot

Tape sur ton piano...

TUTIM


Hakor shebeganeach mul hachom shebegani,
habunker lismolech mul hapagaz shebeyadi,
harimon shelach lo pri vehu muchan etslech bayad,
etsli bamachsanit hem muchanim echad echad.

Chorus:
Or oleh min hamizrach,
yom hadash higiya,
shneynu nitgaber al ha eima,
tutim, tutim, boi nikneh rak tutim,
Bimkom od mechonot shel milchama.


Et hamitah chasamt beharbeh sakim shel chol,
ve'al roshech kasdah min habunker shemismol,
ratzit shenishmati tihyheh tsrurah la'ad,
etsli bamachsanit hem muchanim echad echad.


Chorus:
Or oleh min hamizrach,
yom hadash higiya,
shneynu nitgaber al ha eima,
tutim, tutim, boi nikneh rak tutim,
Bimkom od mechonot shel milchama.

TZE'I EL HACHALON


Tze'i el hachalon
ani ha'ish sheshar lach
et shirai ani katavti lichvodech
bayom she'at tetz'i
et libi at kichbeshi
lach pinah chamah eshmor balev.

Tze'i el hachalon
sha'ot she'ani shar lach
rak tomri she'at yoda'at
lemi libech
mitachat lechalonech
shar shirim umechayech
menaseh lichbosh et levavech
mitachat lechalonech
ani omed umechakeh
legalot et sod ahavatech.

Rak shmor li aleiha
al' or eineiha
rak shmor li aleiha
shmor makom balev.

Tze'i el hachalon
kan menagnot gitarot
serenadot shechibarti lichvodech.
Bechol chalonot ha'ir
ne'arot yotz'ot lashir
rak tni li et ahavatech.

Tze'i el hachalon
shalosh onot chikiti
ve'achshav ro'im shechoref mitkaver.
Baru'ach uvag'shamim
ani amshich lashir shirim
e'eseh hakol lema'anech.
Baru'ach uvag'shamim
gam be'od me'a shanim
anaseh lichbosh et levavech.

Rak shmor li aleiha...

YEMEI NISIM


His'takli el hayare'ach
shat me'al sadeh pore'ach
me'alav chupah shel kochavim
chiyuchech mesit kol etzev
shneinu al mitah shel esev
nik'sharim bis'vach shel ohavim
lach nishb'ati letamid
sheneshaneh et he'atid nash'lim
vetamid esh'mor alaich
le'or sahar nisha'er s'funim

Rak ha'Elohim yode'a
kamah she'ani
ani ohev otach
rak ha'Elohim shome'a
eich libi holem
kshe'ani ro'eh otach

Hayare'ach mit'rachek
ani otach od mechabek
kasheh lehitnatek mematzavim
or rishon tziyutz shel shachar
va'ani itach nish'ar
ad sheyach'zeru
kol pirchei habar aedim
shehashvu'ah sheli le'olamim
lo esh'kach ve'lo ev'god bach
hayamim itach yemei nisim

Rak ha'Elohim yode'a...

Af pa'am lo eshkach

YIHYEH LANU TOV
YIHIYE LANU TOV


Hakalu hamayim
shuv ani mar'gish karov
im ech'zor, epol al gan eden
ashan ba'einaim
kol brichah osah li tov
li nim'as
lichyot al ha'even

Yihyeh lanu tov
yihyeh lanu tov
im rak nisa
t'filah k'tanah
el hashamaim
(x2)

Ach'shav k'shekasheh li
kal yoter lehitrachek
hasimchah magi'ah lechulanu
ve'im tenag'nu li
ulai ha'etzev yistalek
ahavah, hi haderech shelanu

Yihyeh lanu tov...

Ethnix - Letras

©2003 - 2018 - musicas.mus.br